Na czym polega zarządzanie projektami w budownictwie?

R

Zarządzanie projektami w budownictwie jest kompleksowym procesem uwzględniającym planowanie, organizację, koordynację i kontrolę wszystkich aspektów projektu budowlanego od jego inicjacji aż po zakończenie. Głównym celem zarządzania projektami w budownictwie jest osiągnięcie założonych rezultatów w określonym czasie, w ramach budżetu i zgodnie z wymaganiami jakościowymi. Jakie są kluczowe elementy zarządzania projektami w budownictwie? 

 

Realizacja dużych komercyjnych inwestycji budowlanych wymaga odpowiedniego zarządzania projektami. Bez fachowego wsparcia firm specjalizujących się w zarządzaniu projektami budowlanymi inwestor naraża się na ryzyko strat finansowych wynikających z błędów technicznych, finansowych i organizacyjnych. 

Zarządzanie projektami w budownictwie wymaga holistycznego podejścia, łączącego wiedzę techniczną z umiejętnościami organizacyjnymi i interpersonalnymi. Efektywne zarządzanie pomaga w terminowym i budżetowym realizowaniu projektów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości wykonania. W ramach zarządzania projektem dużym projektem budowlanym znaczenie mają zarówno odpowiednie planowanie, jak i organizacja wraz z właściwą koordynacją poszczególnych etapów, stała kontrola i monitoring zachodzących procesów, zarządzanie kontraktami i zmianami oraz procesy związane z zakończeniem projetu. W zarządzaniu projektami w budownictwie, szczególnie dużymi inwestycjami, konieczne będą odpowiednie narzędzia uwzględniające oprogramowanie do zarządzania projektami oraz właściwie dobrane metodologie. 

Projektowanie inwestycji — kluczowy wstępny etap inwestycji

Projektowanie inwestycji musi poprawnie definiować cele, wymagania i oczekiwania wobec inwestycji. Szczególnie przy dużych inwestycjach musi obejmować także sporządzenie szczegółowego opisu prac. Już na tym etapie tworzy się harmonogram robót, w którym szczegółowo wskazuje się plan czasowy określający terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót. W ramach planowania wykonuje się także kosztorys projektu, który obejmuje koszty materiałów, pracy, sprzętu i innych zasobów. Taki budżet pozwala już na wstępie określić ramy finansowe całej inwestycji. 

Organizacja i koordynacja działań

Dla powodzenia projektu budowlanego kluczowa jest odpowiednia organizacja uwzględniająca zarówno podział zadań i odpowiedzialności wszystkich członków zespołu, w tym pracowników czy podwykonawców, jak i dostawców materiałów. W ramach organizacji w zarządzaniu projektem budowlanym zapewnia się dostępność wszystkich koniecznych zasobów, w tym pracowników, materiałów i sprzętu, dzięki którym inwestycja będzie sprawnie realizowana. 

Przy dużych projektach budowlanych niezwykle istotną rolę gra komunikacja pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w projekt, w tym inwestorem, architektami, inżynierami, wykonawcami i podwykonawcami. Wymiana informacji jest konieczna dla efektywnej współpracy zapewniającej harmonijne współdziałanie pomiędzy różnymi zespołami i interesariuszami. 

Kontrola i monitoring

W przypadku realizacji dużej inwestycji zarządzanie projektem budowlanym musi uwzględniać również kontrolę jakości oraz monitorowanie postępu prowadzonych prac. Konieczne jest wykonywanie regularnych inspekcji i testów w celu zapewnienia, że prace są wykonywane zgodnie z wymaganiami technicznymi i normami jakości. To pozwala stale kontrolować jakość wykonywanych robót. Dla gwarancji opłacalności inwestycji istotne jest także monitorowanie postępu wykonywanych robót w odniesieniu zarówno do harmonogramu, jak i zaplanowanego budżetu. Do oceny wydajności zazwyczaj wykorzystuje się wskaźniki KPI, które pozwalają w wiarygodny sposób określić kluczowe efektywności. 

W ramach kontroli i monitorowania znaczenie ma także identyfikacja potencjalnych ryzyk i opracowanie planów awaryjnych, które pozwolą zminimalizować ich wpływ na efekt końcowy projektu.

Zarządzanie zmianami

Wraz z postępem realizacji inwestycji znaczenie ma uwzględnianie zmian w projekcie. Tu ważne będzie zarówno ustalenie procedur do zarządzania zmianami w projekcie, jak i ich ocena, zatwierdzanie i wdrażanie. Zmiany mogą dotyczyć każdego z elementów projektu, czyli zarówno zmian w samym projekcie budowlanym, jak i harmonogramu, budżetu itp.

Zarządzanie kontraktami

Istotnym aspektem zarządzania projektem budowlanym jest zarządzanie kontraktami z wykonawcami i dostawcami. Kluczowe jest sporządzanie, negocjowanie i zarządzanie umowami przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z warunkami umów i przepisami prawnymi. Kolejnym elementem zarządzania kontraktami jest zarządzanie płatnościami, fakturami i rozliczeniami finansowymi związanymi z wykonaniem projektu. 

Zakończenie inwestycji

Zwieńczeniem całego procesu zarządzania projektem budowlanym jest jego zakończenie. Obejmuje ono przeprowadzenie odbioru prac i końcowej inspekcji. W ten sposób zarządzający może zweryfikować, czy wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z wymaganiami i standardami. Zarządzający ma obowiązek zgromadzić i zarchiwizować wszystkie dokumenty  związane z projektem, w tym raporty, plany, umowy i certyfikaty. Na podstawie oceny projektu dokonuje także raport końcowy, w którym uwzględnia wnioski i rekomendacje na przyszłość.