Wszystko, co powinieneś wiedzieć o dofinansowaniu do zatrudnienia obcokrajowców

R

Obecna sytuacja polityczna w Europie sprawiła, że w Polsce drastycznie zwiększyła się liczba obcokrajowców. Osoby przybywające do naszego kraju z zagranicy poszukują pracy lecz nie zawsze ich wysiłki są owocne. Aby wyjść naprzeciw potrzebom obcokrajowców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, rząd przygotował regulacje prawne, które mają na celu zachęcić polskich pracodawców do zatrudniania pracowników innej narodowości niż polska. Przedstawiamy najważniejsze informacje o dofinansowaniu do zatrudnienia obcokrajowców.

Warunki podjęcia pracy w Polsce przez cudzoziemca

W Polsce pracę mogą znaleźć Ukraińcy, którzy legalnie przebywają w naszym kraju, posiadacze ważnego zezwolenia na pobyt lub osoby, które legalnie przybyły z Ukrainy w okresie od 2 lutego 2022 r. oraz osoby deklarujące zamiar stałego pobytu. Pracowników ukraińskich można zatrudnić na podstawie umowy pełnomocnictwa i umowy o pracę. Bardzo ważna jest ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju. Należy zauważyć, że zgodnie z tą ustawą, obywatel Ukrainy to także małżonek obywatela Ukrainy nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego, pod warunkiem, że osoba ta przybyła do Polski w związku z wojną toczącą się za naszą wschodnią granicą. 

Pracodawca może więc legalnie zatrudnić małżonka obywatela Ukrainy, który przyjechał do Polski z powodu wojny. Obywatele ukraińscy przybywający do Polski po 2 lutego 2022 r. otrzymują ochronę tymczasową, ich pobyt w naszym kraju jest legalny przez 18 miesięcy od tej daty, tj. do 23 sierpnia 2023 r.

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca

Osoby rozważające zatrudnienie cudzoziemca powinny zapoznać się z obowiązującymi wymogami. Praca cudzoziemca w Polsce jest zupełnie inna niż praca Polaka. Jakie są podstawowe zasady? Jedną z nich jest równa płaca. W przypadku zatrudnienia cudzoziemca na umowę o pracę obowiązuje zasada, że ​​jego warunki pracy nie mogą być mniej korzystne niż gwarantowane przez polskie prawo pracy. Niezależnie od tego, czy pracodawca zatrudnia cudzoziemca w Polsce, czy upoważnia go do świadczenia usług w Polsce, pracodawca ma obowiązek zapewnić mu określone warunki zatrudnienia.

Dokumenty wymagane przy zatrudnieniu cudzoziemca

Jeszcze do niedawna w celu legalnego zatrudnienia cudzoziemca konieczne było uzyskanie odpowiednich dokumentów uprawniających do pracy w kraju (na przykład zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę tymczasową), a także wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. W tym kontekście zatrudnienie cudzoziemców nieco się zmieniło od 2022 r. Obecnie przepisy są znacznie korzystniejsze dla cudzoziemców, a pracodawcy mogą zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy na wydłużony okres 24 miesięcy. Nie ma również obowiązku czekania na kolejne rejestracje. Zarówno cudzoziemcy, jak i pracodawcy mogą to zrobić natychmiast po wygaśnięciu poprzedniego dokumentu. 

Należy pamiętać, że cudzoziemcy mogą rozpocząć pracę dopiero po wpisaniu przez powiatowy urząd pracy oświadczenia do rejestru oświadczeń. Następnie pracodawca ma obowiązek podpisać z cudzoziemcem odpowiednią umowę sporządzoną w zrozumiałym dla niego języku. Pracodawca musi skopiować i zachować zezwolenie na pobyt cudzoziemca. Aby cudzoziemiec mógł legalnie pracować w Polsce, musi posiadać zezwolenie na pobyt połączone z prawem do pracy. Cudzoziemcy jednak ubiegają się o zezwolenie na pobyt we własnym zakresie. Należy również zauważyć, że cudzoziemcy pracujący w Polsce co do zasady zobowiązani są do posiadania zezwolenia na pracę wydanego przez właściwy organ. Przepisy wprowadzają jednak wiele wyjątków od tej reguły. Jedną z nich jest możliwość zastosowania wobec cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji czy Armenii tak zwanych uproszczonych procedur powierzania pracy cudzoziemcom.

Czy pracodawca może liczyć na dofinansowanie do zatrudnienia obcokrajowca?

Czy jest wsparcie finansowe na zatrudnianie obcokrajowców? Obecnie nie ma możliwości ubiegania się o sponsorowanie przez rząd czy jakiekolwiek dofinansowanie zatrudnienia osoby przyjeżdżającej do Polski w celach zawodowych. Rząd przeznacza jedynie kwotę 40 mln zł na aktywizację cudzoziemców do legalnego pobytu w naszym kraju. Pieniądze trafiają do samorządów, organizacji pozarządowych i organizacji rynku pracy.

źródło: Sawickiwspolnicy.pl